Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie: zsunicef.pl

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • - zamieszczone na stronie filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących;
  • - zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • - zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-18

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

- TAB – przejście do kolejnego elementu;

- SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu.

Informacje dodatkowe:

- podwyższony kontrast,

- możliwość zmiany kontrastu ( czarno-biały, czarno-żółty )

- możliwość powiększania liter,

- tłumacz języka migowego online ( pon.-niedz. 08:00-20:00 )

- podświetlane linki,

- jasne tło,

- możliwość powiększania szablonu,

- możliwość zwiększania odstępów między literami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pan Andrzej Gilewicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 748 31 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu:

Adres: Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF

35-209 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 1

Tel.: 17 748 31 70

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:  zsunicef.pl

Dostępność architektoniczna:

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Kolejne wejście, również z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest od ulicy Ofiar Katynia. Sekretariat oraz gabinet Dyrektora znajduje się najbliżej wejścia głównego, na parterze, po prawej stronie, do nich także prowadzi podjazd. Budynki posiadają 2 windy dzięki którym można przemieszczać się na wszystkie piętra.

2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe. Wydzielono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

3. Budynek jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach (są szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się, znajdują się dwie windy, są podjazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo).

4. W budynkach na każdym piętrze są toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W szkole, ( po wcześniejszym zgłoszeniu ) jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.