Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna Nr 2
dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 1, kształci młodzież:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Nauka trwa 3 lata.
Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

I. Informacje ogólne:
W szkole realizowana jest podstawa programowa kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach. Kształcenie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, przedmioty zawodowe i zajęcia praktyczne. Nauka teoretycznych przedmiotów zawodowych odbywa się w specjalistycznych pracowniach szkolnych. Zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych pracowniach oraz u pracodawców pod opieką nauczycieli zawodu, w małych grupach. Zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach szkolnych przebiegają w warunkach zbliżonych do naturalnych. Polegają na uporządkowanym i systematycznym wykonywaniu czynności zawodowych, w wyniku których uczeń zdobywa umiejętności zawodowe, a jednocześnie uczestniczy w procesie wytwarzania odpowiedniego produktu w czasie zajęć realizowanych
u pracodawców. W Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego w Ośrodku Egzaminacyjnym w Placówce.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po pozytywnym złożeniu egzaminu - dyplom zawodowy, wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, ogrodnik, stolarz.