Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
dla uczestników

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim

Uczęszczanie do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego odbywa się w ramach realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Do Ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież:

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych nie wcześniej niż od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 25. rok życia,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowane są do ORW od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 3. rok życia. Pobyt wychowanka w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym trwa nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia.

Przyjęcie dziecka do placówki odbywa się na podstawie:

• Podania rodziców lub prawnych opiekunów
• Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych / indywidualnych lub orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną

Dla uczestników posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych Placówka organizuje indywidualne zajęcia odbywające się w domach wychowanków, a także zajęcia zespołowe realizowane
w Publicznym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym „Tęcza”. Wychowankowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego spełniają obowiązek szkolny w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych funkcjonujących
w naszej szkole.

Zapewniamy opiekę od 8.00 do 15.00.

Głównymi celami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych są:

• wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,
• rozwijanie zainteresowania otoczeniem,
• uzyskiwanie niezależności od innych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia realizuje się w oparciu o Indywidualny Program opracowany przez nauczycieli pracujących z dzieckiem przy współpracy z psychologiem. Uwzględnia on indywidualne możliwości i potrzeby dziecka oraz wskazania poradni psychologiczno - pedagogicznej. Wytyczone w programach cele realizowane są podczas zajęć, na których wychowankowie nabywają umiejętności z zakresu komunikacji z otoczeniem, samoobsługi, uspołecznienia, usprawniania ruchowego oraz wielozmysłowego poznawania otoczenia.

Obejmują one w szczególności:
• Naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestników zajęć
• Kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom
• Usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
• Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
• Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
• Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
• Naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności

Wspieramy rozwój naszych wychowanków poprzez odpowiednio dobrane metody

i techniki pracy:
• Stymulacja Polisensoryczna
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Terapia wg M. i Ch. Knillów
• Terapia Integracji Sensorycznej
• Terapia Taktylna
• Terapia Ręki
• Terapia Snoezelen w Sali Doświadczania Świata
• Alternatywne metody porozumiewania się
• Behawioralne metody pracy
• Metoda Felicie Affolter
• Pedagogika zabawy
• Zajęcia muzyczno - rytmiczne
• Terapia zajęciowa
• Trening umiejętności społecznych
• Trening samoobsługi
• Techniki relaksacyjne
• Rehabilitacja ruchowa
• Zajęcia na pływalni
• Terapia psychologiczna
• Wyjazdy na „Zieloną Szkołę” z rodzicami
Wspomagamy Rodzinę w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem, edukacją i rehabilitacją dziecka

W ramach oferty szkoły, uczestnicy korzystają ze smacznych posiłków własnej kuchni, imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych, ogrodu sensorycznego, placu zabaw oraz bezpłatnego dowozu do szkoły.

Zapisy do Placówki prowadzone są w siedzibie szkoły przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 748 31 70.