Historia naszej szkoły sięga roku 1938. Wtedy to pani Maria Nowak rozpoczęła starania o utworzenie szkoły
w Rzeszowie. Lata wojny i okupacji przesunęły w czasie decyzję. Po wojnie w 1945 roku władze ustosunkowały się pozytywnie do ponownie złożonego wniosku.

Utworzono Szkołę Specjalną, a na stanowisko dyrektora powołano właśnie panią Marię Nowak. W roku szkolnym 1945/1946 rozpoczęła naukę jedna klasa licząca dwudziestu uczniów. Ze względu na brak bazy lokalowej dzieci uczyły się po południu w Szkole Podstawowej przy ul. Grunwaldzkiej. Przez następne lata nauka odbywała się także w Szkole Podstawowej im. Jachowicza przy ul. Szopena.

Dopiero w roku szkolnym 1950/1951 Szkole Specjalnej przydzielono budynek przy ul. Moniuszki 10. Była to już właściwa baza szkoły, więc urządzono cztery pracownie, które miały służyć przysposobieniu zawodowemu uczniów (pracownie krawiecka, szewska, introligatorska stolarska). Powoli szkoła rozrastała się zwiększając liczbę oddziałów. W 1962 roku zaczęto realizować program nauczania ośmioklasowej szkoły specjalnej. Z biegiem czasu budynek przy ul. Moniuszki nie wystarczał do realizacji zadań dydaktycznych.

W roku 1977 decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa szkoła została przeniesiona do budynku przy ul.Marszałkowskiej 24A. Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w dniu 15 sierpnia 1979 roku powstał Zespół Szkół, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Po 35 latach pracy szkoły otwarto nowe klasy zawodowe o specjalnościach: dziewiarz, szewc obuwia ortopedycznego, tapicer samochodowy, stolarz oraz ślusarz. W tym czasie powstała także Izba Pamięci Narodowej. W skład szkoły od 1974 roku zostały włączone „klasy życia”.

Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w dniu 11 lipca 1984 szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Podstawowa z „klasami życia” oraz jedna „klasa życia” w Domu Pomocy Społecznej w Łące. Dnia 25 maja 1995 roku nasza szkoła obchodziła uroczystość 50-lecia. W roku 1999 szkoła otrzymała pomieszczenia przy ul. Grunwaldzkiej od Państwa Faberów, gdzie urządzone zostały warsztaty szkolne dla klas z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym. Od 12 października 2000 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Obecnie nasza szkoła mieści się w budynku przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie.