Metody i techniki terapeutyczne realizowane w ramach zajęć rewalidacyjnych

 Każdy uczeń naszej szkoły objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi, wybranymi z szerokiej oferty Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.
Są one wyznaczane zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Niezwykle istotną rolę w doborze zajęć pełni, opracowana przez zespół specjalistów, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania, która jest tworzona dla każdego ucznia indywidualnie. Informacje zawarte w wymienionych dokumentach i możliwości organizacyjne szkoły mają wpływ na to, jakimi zajęciami rewalidacyjnymi (dodatkowymi) zostanie objęte dziecko. 

Szkoła zapewnia terapię w ramach zajęć rewalidacyjnych w wymiarze od 10 do 12 godzin tygodniowo.