Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF w związku z wystąpieniem Covid 19.
Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF obowiązują procedury zapewniania bezpieczeństwa.
Przepisy końcowe

1.    Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, rodzica/prawnego opiekuna a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
2.    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.