Przedszkole Specjalne Nr 30
dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z autyzmem

 Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w małych, kilkuosobowych grupach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę
ich możliwości.

Edukację w przedszkolu mogą rozpocząć dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w wieku od 3 roku do osiągnięcia dojrzałości szkolnej (do 9 lat). Oferta skierowana jest do dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanego lub znacznego stopnia lub 
z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność ruchowa, wady słuchu, wady wzroku, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia zachowania, autyzm).

Przedszkole prowadzone przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie to miejsce, w którym dzieci, otrzymują nie tylko opiekę i edukację przedszkolną, ale przede wszystkim kompleksową, wielospecjalistyczną pomoc od wykwalifikowanych wychowawców i terapeutów. Naszym największym atutem jest indywidualne
i holistyczne podejście do każdego dziecka.

Podczas zajęć w przedszkolu uwzględniamy przede wszystkim możliwości oraz potrzeby każdego dziecka. Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz pełna ciepła, pełna serdeczności i akceptacji atmosfera w grupie przedszkolnej, sprawia, że nasze maluchy chętnie wracają do nas każdego dnia.

Zajęcia organizowane przez wychowawców oraz terapeutów są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. Dbając o prawidłowy rozwój dziecka staramy się pobudzać wszystkie sfery:

I. Rozwoju fizycznego, a więc motorykę dużą, oznaczającą sprawność ruchową całego ciała oraz motorykę małą będącą sprawnością ruchową rąk w zakresie ich szybkości, precyzji;

II. Rozwoju intelektualnego, szeroko rozumianego jako umiejętność korzystania ze zmysłów, spostrzegania, przyswajania wiedzy na temat otaczającego świata;

III. Rozwoju społeczno – emocjonalnego, stanowiącego zdolność do nawiązywania
i utrzymywania kontaktów, samoobsługę a także zdolność wyrażania różnych emocji;

IV. Rozwoju komunikacji, a więc rozumienia i posługiwania się mową bądź alternatywnymi formami komunikacji.

Roczny plan zajęć z dziećmi ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego sferach
z włączeniem w edukację elementów sensorycznych.

Zapewniamy swoim wychowankom codzienną opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

Przedszkole prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną wspierającą indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:

• z niepełnosprawnością intelektualną
• z niepełnosprawnością ruchową
• z autyzmem
• z niepełnosprawnością sprzężoną
• z uszkodzonym narządem słuchu
• z wadami wzroku
• z dziecięcym porażeniem mózgowym

W naszym przedszkolu funkcjonują profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne, jadalnia, gabinety do terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ruchowej, sala integracji sensorycznej, sala doświadczania świata oraz toalety przystosowane dla dzieci niepełnosprawnych.

Sale przedszkolne uwzględniają specyficzne potrzeby sensoryczne i poznawcze dzieci. Wyraża się to
w odpowiednio dobranych: kolorystyce mebli, zabawkach i pomocach dydaktycznych. Opieramy się na strukturalizacji otoczenia czyli na przewidywalności miejsca, czasu, osób i zajęć. Służą nam do tego specjalne plany wizualne, które dostosowujemy do predyspozycji poznawczych dzieci. Duży nacisk kładziemy również na uczenie wizualne stanowiące funkcję kompensacyjną wobec zaburzonego myślenia werbalnego. Wszystko to sprawia,
iż nasze dzieci bardzo szybko akceptują przedszkole, czują się w nim bezpiecznie i otwierają się na świat.

Ponadto w otoczeniu przedszkola funkcjonują wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami plac zabaw, boisko i ogród sensoryczny. W trakcie budowy jest profesjonalny, nowoczesny Plac Zabaw o wartości 250 tys. złotych, otrzymany w ramach wygranego przez szkołę projektu „ Podwórko Nivea.”

Przedszkole jest kolorowe i bardzo jasne. Powstało z potrzeby serca, pasji oraz pokory do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Wychodzimy z założenia, że każde dziecko autystyczne jak i inne niepełnosprawne ma w sobie chęć poznania świata i ludzi, trzeba jednak wiedzieć jak pomóc mu to osiągnąć.

Integralną częścią przedszkola są w pełni wyposażone sale terapeutyczne oferujące:

• Terapię psychologiczną
• Terapię pedagogiczną
• Terapię logopedyczną i treningi komunikacyjne
• Muzykoterapię
• Terapię integracji sensorycznej
• Rehabilitację ruchową
• Terapię ręki
• Terapię zaburzeń jedzenia
• Terapię ogólnorozwojową
• Trening umiejętności społecznych

Równolegle z pracą przedszkola, funkcjonują zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, stwarzające szansę na dodatkową rewalidację dzieci przedszkolnych, oferujące bogaty wachlarz terapii specjalistycznych, zapewniający kompleksowy rozwój psychofizyczny oraz niwelowanie występujących deficytów rozwojowych.

Dzieci są otoczone codzienną opieką wykwalifikowanych terapeutów: oligofrenopedagogów, psychologów terapeutów SI, fizjoterapeutów, specjalistów AAC i logopedów. Kadra przedszkola to specjaliści z doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jak i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

281052191_580707469972545_7736867345072334859_n
281538101_2074726989360581_419829460708782371_n
281758264_458018976082228_98552258561161283_n
281949927_4931283253663831_7633899423046298261_n
283556050_420822269861771_3060748570462765483_n
275213436_330119389160767_4281001441728583125_n
277337035_3104889573063033_2224727334461226099_n
22
33
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10