Organizowane w szkole zajęcia pozalekcyjne ujawniają i rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, kształtują umiejętności interpersonalne oraz propagują alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Uczniowie mają okazję zaprezentować swoje umiejętności w czasie imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych oraz podczas konkursów i przeglądów.

Wzbogacanie  zasobu umiejętności ruchowych, kształtowanie estetyki ruchu i elegancji postawy oraz umiejętności właściwego prezentowania się – to cele realizowane przez p. Gabrielę Lutak na zajęciach zespołu tańca Rytm.  Poprzez różnorodność wyboru typu tańców i ich elementów stwarza się dzieciom warunki do samowyrażania się w ruchu i kształtowania pięknej postawy ciała.

  Wyzwalanie w dzieciach możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich, wdrażanie do łatwiejszego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, odnajdywania swego miejsca w grupie realizuje p. Jadwiga Wisz na zajęciach koła recytatorskiego.

Rozwijanie uzdolnień scenicznych oraz muzycznych, ćwiczenie pamięci, skupienia i koncentracji to cele programu zespołu „Świetliki”, realizowanego przez p. Annę Kurowską.

Z myślą o uczniach uzdolnionych plastycznie i manualnie, by mogli własną ekspresją, pomysłem, inwencją twórczą pokazać to, co lubią robić, powstały dwa koła plastyczne prowadzone przez p. Iwonę Magniszewską i p. Stanisława Madeja. Kółka te powstały także dla tych, którzy chcą poznawać tajniki malarstwa, rysunku, modelowania, by pod kierunkiem prowadzących mogli nauczyć się obcowania ze sztuką i jej tworzenia. Na zajęciach dzieci uczą się i tworzą: rzeźbią w glinie, masach plastycznych, malują pastelami, szkicują ołówkiem, rysują węglem, malują akwarelami. Prace wykonane na zajęciach eksponowane są w galeriach (korytarz szkolny, pracownia artystyczna). Uczniowie w ramach zajęć przygotowują także prace konkursowe, na których zajmują wysokie miejsca. Kształtowanie u uczniów nawyków obcowania z pięknem języka ojczystego po przez czytanie literatury dziecięcej, wierszy, opowiadań, baśni, fragmentów dłuższych utworów literackich odbywa się podczas zajęć koła literackiego „Miłośnicy literatury” prowadzonych przez Iwonę Magniszewską.

Głównym celem zajęć sportowo - rekreacyjnych jest kształtowanie prozdrowotne uczniów, ukierunkowane na ich wszechstronny rozwój, oraz uświadomienie im potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałość o prawidłową postawę ciała. Sposób realizacji pozwala kształtować u uczniów różne cechy motoryczne, które przyczynią się do rozwoju fizycznego dzieci. Podnoszą również umiejętności uczniów w poszczególnych dziedzinach rekreacyjno – sportowych.

Rozwijanie umiejętności stawiania problemów i ich rozwiązywania, rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania, popularyzacja matematyki wśród uczniów odbywa się podczas zajęć koła matematycznego prowadzone przez p. Elżbietę Łuczko.

 

                                                                                Irena Wołoszyn

                                                                         irena.woloszyn@zsunicef.pl

 

Login
http://www.zsunicef.pl/test/pl/stowarzyszenie-ars-vivendi/materialy-promocyjne-ars-vivendi
http://bip.erzeszow.pl/jednostki-organizacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.akuaku.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.unicef.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Marszałkowska 24A, 35-215 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78